Algemene Voorwaarden Alles op Pootjes

Artikel 1 Definities

1.1
Peggy Ham eigenaar van Alles op Pootjes: de gebruiker van deze algemene voorwaarden
1.2
Deelnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, waarmee Alles op Pootjes als kynologisch masseur of organisatie een overeenkomst heeft gesloten voor het genieten van een workshop, lezing of cursus.

Artikel 2 Algemeen

2.1
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten tussen Alles op Pootjes en deelnemer.
2.2
Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met Alles op Pootjes voor de uitvoering waarbij derden betrokken moeten worden.
2.3
Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze  algemene voorwaarden volledig van toepassing.
2.4
Door inschrijving geef je aan kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden

2.5
De prijzen op de website zijn de actuele prijzen (deze bepaling geldt vanaf 1-11-2018).

Artikel 3 Inschrijving

3.1
Inschrijving voor een workshop, lezing of cursus voor een vastgestelde datum dient schriftelijk te geschieden door deelnemer via het inschrijfformulier op de website.
3.2
Na inschrijving heeft deelnemer een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt deelnemer de bevestiging van de reservering en de factuur per e-mail. Deelnemer is
pas van deelname verzekerd zodra het factuurbedrag is overgemaakt conform de gestelde betalingstermijn op de factuur.
3.3
Door inschrijving via het inschrijfformulier ga je akkoord met deze algemene voorwaarden en geef je aan dat, indien je een hond meeneemt, deze gezond is en aan de workshop, lezing of cursus mee kan doen. Bij twijfel kun je contact opnemen met Alles op Pootjes.

Artikel 4 Annulering of wijziging door Alles op Pootjes

4.1
Alles op Pootjes behoudt zich het recht voor om de geplande workshop, lezing of cursus te annuleren of te verplaatsen bij: – onvoorziene omstandigheden, waaronder in deze algemene voorwaarden wordt verstaan, naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waardoor Alles op Pootjes niet in staat is zijn verplichtingen na te komen; of – extreem slechte weersomstandigheden; of – onvoldoende deelnemers. Waar mogelijk zal Alles op Pootjes een passend alternatief aanbieden.
4.2
In het geval van wijziging in de vastgestelde data door Alles op Pootjes zal deelnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
4.3
Wanneer deelnemer niet in staat is om op deze gewijzigde data deel te nemen, is kosteloos annuleren mogelijk en worden de door deelnemer verrichte betalingen terugbetaald.
4.4
In het geval van annulering door Alles op Pootjes krijgt de deelnemer gelegenheid om deel te nemen aan de daarop volgende geplande workshop, lezing of cursus. Als er geen alternatieve data zijn gepland, worden de door
deelnemer verrichte betalingen terugbetaald. Een eventuele restitutie zal nooit hoger zijn dan de reeds door deelnemer verrichte betalingen.

Artikel 5 Annulering of wijziging door deelnemer

5.1
Annulering of wijziging van deelname aan een workshop, lezing of cursus  met Alles op Pootjes overeengekomen, dient schriftelijk per e-mail of brief plaats te vinden.
5.2
De annulering of wijziging is definitief na schriftelijke bevestiging van Alles op Pootjes.
5.3
In het geval van annulering door deelnemer tijdens de workshop, lezing of cursus vindt geen restitutie plaats van het deelname bedrag. Deelnemer kan in overleg iemand anders laten meedoen.
5.4
In het geval van annulering door deelnemer vóór aanvang van de workshop, lezing of cursus worden, afhankelijk van het tijdstip waarop Alles op Pootjes de schriftelijke annulering ontvangt, kosten aan deelnemer in rekening gebracht. Deze kosten zijn:
• Na inschrijving van een workshop, lezing of cursus €25,00 administratiekosten. Deze kosten worden eveneens in rekening gebracht indien annulering valt binnen de wettelijk gestelde
bedenktermijn van 14 dagen.
• Tot 8 weken vóór aanvang van de workshop, lezing of cursus: 30% van de
deelnamekosten voor de gemaakte kosten.
• Tot 4 weken vóór aanvang van de workshop, lezing of cursus: 50% van de
deelnamekosten voor de gemaakte kosten.
• Binnen 2 weken voor aanvang van de workshop, lezing of cursus: 100%
van de deelnamekosten voor gemaakte kosten.
5.5
Wijziging van de workshop, lezing of cursus door deelnemer is alleen mogelijk bij onvoorziene omstandigheden, zoals sterfgeval of ziekte en dient schriftelijk per e-mail plaats te vinden 24 uur vóór aanvang van de workshop, lezing of cursus. Bij acute omstandigheden dient deelnemer Alles op Pootjes telefonisch op de hoogte te stellen, indien deelnemer daartoe is staat is.

Artikel 6 Betaling

6.1
Het verschuldigde deelnamebedrag dient binnen de gestelde betalingstermijn, vermeld op de factuur te zijn bijgeschreven op de rekening van Alles op Pootjes, tenzij anders overeengekomen.
6.2
Indien er op de factuur een andere betalingstermijn wordt genoemd, vervalt bovenstaande regeling.
6.3
Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan deelnemer de toegang tot de workshop, lezing of cursus worden
geweigerd, tenzij expliciet en schriftelijk een andere regeling is overeengekomen. In het geval van niet tijdige
betaling is Alles op Pootjes te allen tijde gerechtigd een andere deelnemer ter vervanging toe te laten. Is dit het
geval dan vervalt hiermee het recht tot toegang.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1
Door aanmelding via het inschrijfformulier op de website verklaar je een rechtsgeldige wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA verzekering) te hebben, omdat je zelf ten alle tijde verantwoordelijk blijft voor de gedragingen en malversaties van je hond tijdens de workshop, lezing of cursus en eventuele overige activiteiten.
7.2
Alles op Pootjes is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan persoonlijk eigendom én hond van deelnemer.
7.3
Alles op Pootjes is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel door een mededeelnemer of diens hond als gevolg van het onderling oefenen van en op een andere deelnemer en/of
diens hond voor, tijdens of na of de workshop, lezing of cursus.
7.5
Alles op Pootjes is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van deelnemer, het niet vooraf melden van lichamelijke klachten of ziektes van de onder zijn/haar hoede
meegenomen hond.
7.6
Alles op Pootjes is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit de door deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
7.7
Alles op Pootjes is niet aansprakelijk voor vervolgschade.
7.8
Alles op Pootjes is niet aansprakelijk voor schade en andere nadelige gevolgen toegebracht aan honden van andere deelnemers en bezittingen van derden en adviezen tijdens praktijkoefeningen van deelnemer voor,
tijdens en na de workshop, lezing of cursus.
7.9
Alles op Pootjes is op geen enkele wijze aansprakelijk voor wat deelnemer na de workshop, lezing of cursus met de opgedane kennis doet.

Artikel 8 Uitsluiting van deelname

8.1
Alles op Pootjes kan deelnemer de toegang tot de workshop, lezing of cursus weigeren, indien tijdige betaling conform de afgesproken betalingstermijn op de factuur, uitblijft, tenzij expliciet en schriftelijk een andere regeling is overeengekomen.
8.2
Alles op Pootjes is in het geval van niet tijdige betaling te allen tijde gerechtigd een andere deelnemer ter vervanging toe te laten.
8.3
Alles op Pootjes behoudt zich het recht voor een deelnemer en/of de hond van deelnemer, die door het gedrag of anderszins, het normale verloop van de workshop, lezing of cursus belemmert of bemoeilijkt, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelname aan de overeengekomen workshop, lezing of cursus uit te sluiten zonder restitutie van het deelnamebedrag. In overleg kan er naar een alternatieve oplossing worden
gezocht.
8.4
Alles op Pootjes is gerechtigd een door deelnemer meegebrachte hond van deelname uit te sluiten als er sprake is van ziekte, pijn of ander zichtbaar ongemak.
8.5
Deelnemer is verplicht ervoor zorg te dragen dat de hond vrij is van parasieten. Bij nalatigheid is Alles op Pootjes gerechtigd om de deelnemende hond toegang tot de praktijkruimte te weigeren en van verdere deelname uit te sluiten.

Artikel 9 Bijzondere bepalingen

9.1
Deelnemer verklaart dat de aan de workshop, lezing of cursus. deelnemende hond in goede gezondheid en zowel fysiek als mentaal als emotioneel in staat is, deel kan nemen met aan workshop, lezing of cursus.
9.2
Deelname aan een (praktijk)oefening door deelnemer en/of hond van deelnemer is geheel vrijwillig en voor volledige verantwoording van deelnemer.

Artikel 10 Overige bepalingen

10.1
Deelnemer houdt rekening met de persoonlijke zone van andere deelnemende honden. Sommige honden kunnen goed langs elkaar heen lopen, bij anderen kan het een reactie uitlokken; let vooral op bij in- en uitgangen.
10.2
Deelnemer raakt een hond van iemand anders niet zomaar aan, maar vraagt het eerst.
10.3
Deelnemer geeft een hond van een andere deelnemer nooit voedsel mits hiervoor toestemming is verleend. Er zijn honden die allergisch reageren op bepaalde bestanddelen in het voedsel.
10.4
Deelnemer kijkt een hond van een andere deelnemer niet recht in de ogen aan, dat kan een reactie uitlokken.
10.5
Deelnemer laat de eigen hond nooit alleen achter, maar neemt de hond mee of vraagt iemand anders om de hond vast te houden.
10.6
Indien een deelnemer klachten heeft, kan dat schriftelijk aan Alles op Pootjes kenbaar worden gemaakt. Een eventuele schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan de door deelnemer reeds verrichte betalingen.

Artikel 11 Klachtenregeling

11.1
De klacht kan mondeling en/of schriftelijk worden ingediend. Wij geven de voorkeur aan mondelinge indiening.
11.2
Na indiening wordt de klacht geregistreerd en ontvangt indiener zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de termijn van 1 week (met uitzondering van vakantieperiodes) een schriftelijke bevestiging van de indiening
van de klacht en een telefonisch contact van Peggy Ham van Alles op Pootjes om de klacht te bespreken. Indien een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt indiener hiervan binnen 1 week na indiening van de klacht op de hoogte gesteld (met uitzondering van vakantieperiodes). Indiener krijgt informatie over wanneer Alles op Pootjes verwacht uitsluitsel te geven. De klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Indien na overleg met Alles op Pootjes de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kun je de klacht indienen bij de beroepsvereniging Palpabel via www.palpabel.nl. De klacht wordt door een onafhankelijke commissie in
behandeling genomen en beoordeeld. Het oordeel van de beroepsvereniging is bindend. Eventuele consequenties worden door Alles op Pootjes snel afgehandeld.

Artikel 12 Privacyverklaring

15.1
Alles op Pootjes neemt de privacy van deelnemer heel serieus en zal persoonsgegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken.
15.2
Alles op Pootjes gebruikt de persoonsgegevens van deelnemers uitsluitend ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met Alles op Pootjes om elektronische bevestiging van de inschrijving te kunnen sturen; om deelnemers op de hoogte te houden van de organisatie van de betreffende
workshop, lezing of cursus;
15.5
voor facturatie en het bijhouden van de financiële administratie.
15.4
Ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst worden de volgende gegevens geregistreerd: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), E-mail, Telefoonnummer mobiel/vaste lijn. De aan Alles op Pootjes verstrekte persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij dit wettelijk verplicht is. Deelnemer heeft het recht om de persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alles op Pootjes houdt zicht het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen en aan te passen.
Versie september 2018